De God die niet bestaat!

Geloof  jij  het nog dat er een God bestaat, dat er een God is die echt is? Een lange tijd heb ik gelooft in God, in de gever en nemer van alle dingen! Ik ben er van overtuigd dat deze God niet bestaat, God is niet de gever en nemer van alle dingen! Het grootste probleem op aarde is dat wij als mensen leugens over God geloven!

dwaalleer

We geloven van alles over God, maar als we echt zouden geloven in Hem zoals Hij is dan zouden we extreem verliefd zijn op onze Maker! En dan zouden we volgens Jezus te herkennen zijn als gelovigen!

Jezus is het volmaakte beeld van God, Hij alleen is het perfecte beeld van wie God is! Toch geloven veel mensen in een God die niet bestaat, zij geloven in een God die niet overeenkomt met wie Jezus is!(Kollosenzen 1)

Toch zijn er veel mensen die de duisternis associëren met God, God heeft echter nooit het duisternis gewild!Duisternis komt niet voort uit God, duisternis is een gemis van Het Licht! De ziekte, pijn en het verdriet in ons leven is het gevolg van het werken van de dood en de duisternis in ons leven! De oorsprong van alle duisternis in de wereld, is het gemis van het licht! Wij allen waren gemaakt naar het beeld van God, in God is enkel licht en geheel geen duisternis!

1 Johannes 1:5  En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

God is Goed altijd, wij hebben allemaal liever het licht in ons leven dan de duisternis! Iedereen heeft last van de duisternis, maar Jezus brengt licht, hoop, blijdschap en vrede! Als jij dit nog mist dan is dit jou dag, Jezus is gekomen om Gods Heerlijkheid weer dichtbij in ons leven te brengen! Jezus is de perfecte weerspiegeling van God, Jezus laat zien wie God De Vader is! (Hebreen 1: 1-3)

Veel mensen ervaren het licht van God niet in hun leven, de duisternis heeft vrij spel in hun leven! Ziekt, pijn, verdriet, verslaving, en nog zoveel meer duisternis domineert hun levens! God is voor hun niet een Pappa, een Helper, een Rots, toch is Jezus degenen die laat zien wie God is en wil zijn! Jij kunt Gods Goedheid, nabijheid, heerlijkheid, en liefde weer ervaren in jou leven!


Romeinen 3 : 23  Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.24  Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het  hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus  hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.25  God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed  zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God  heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren, verdragen 26  om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe rechtvaardig Hij is.  Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus hoort, in  ere herstelt.


Wij hebben het licht van God nodig in ons leven, maar wij zijn ook het licht voor deze wereld! Er is door het missen van de heerlijkheid van God duisternis in de wereld, Jezus is het licht van de wereld en Hij heeft dit licht aan ons terug gegeven! Hij herstelt ons in ere, Hij geeft ons terug wat de duivel van ons heeft gestolen!

Door Jezus ontvangen wij licht in ons leven, toch lijkt het ‘christendom’ wel zieker dan de wereld! We kunnen dit allemaal uitvergroten maar dan zijn we verkeerd gericht, hoe sta jij in je leven? Is Jezus jou Koning, jou Heer, volg jij Jezus al en is het licht zichtbaar in jou leven?


Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 9:5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

Johannes 12:36  Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn.Dit sprak Jezus en Hijging heen en verborg Zich voor hen.

 Jezus is het licht van de wereld, toch heeft Jezus iets bijzonders gedaan! Hij heeft ons gezonden zoals Hij gezonden was door De Vader! Jezus sprak deze woorden tot Zijn discipelen waar wij deel van zijn, de discipelen werden later pas christenen genoemd!


Naamloos 777

 

Veel mensen noemen zichzelf ‘christen’ maar dit is een titel die discipelen kregen omdat zij zo ontzettend op Christus leken!

Handelingen 11:26  En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochie Christenen genoemd werden.

Discipelen – 3101 mathe’tes, zn m – van 3129 TDNT-4:415,552; – AV-disciple 268, vr disciple 1; 269 – 1) leerling, pupil, discipel

Christenen – 5546 Christia’nos, zn m – van 5547 TDNT-9:493,1322; – AV-Christian 3; 3 – 1) christen, een volgeling van Christus

Je kunt dus wel religieus bezig zijn maar als jij geen Discipel bent ben je nutteloos bezig! God Houdt van jou, Hij heeft iets beters voor jou! Wordt een leerling(discipel)  van Jezus en laat je niet voor de gek houden!

 Dit sprak Jezus tegen zijn discipelen, zij die later christenen werden genoemd! Worden door Jezus aangesteld als het licht der wereld, jij bent het licht der wereld als discipel van Jezus christen in deze wereld!

Mattheüs 5:14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Mattheüs 5:16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Mattheüs 4:16  het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.

Als wij willen dat mensen God gaan leren kennen behoren wij onze identiteit te kennen als lichten van deze wereld! Gods Woord zegt dat wij kinderen van het licht zijn, wij zijn overgezet van het Koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het Licht van Gods Geliefde Zoon Jezus Christus! God heeft ons door Jezus Christus geboden het licht te brengen zoals Jezus dit deed!

Handelingen 13:47  Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

Handelingen 26:18  om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Handelingen 26:23  namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.

Als je deze teksten op je in laat werken, en eerlijk kijkt naar het boek handelingen dat wordt je absoluut overtuigd dat zij in handelingen absoluut licht op aarde brachten! Zij predikten Jezus, zij brachten Redding, Genezing en Bevrijding!

Weetje, als de kerken vandaag in de zelfde toestand waren als in handelingen, dan zouden we continue in het nieuws zijn, dan zou de wereld vol bewondering kijken en zeggen: Wauw, er moet een God bestaan!

Efeziërs 5:8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,


Wij zijn als kinderen van God ook gelijk kinderen van Het Licht, God is het licht en in Hem is geen duisternis! God heeft niet een aantal voor waarden die Hij ons geeft voordat we zijn licht ontvangen mogen, het gaat allemaal om dat ene woordje ontvangen! Geef je over aan de waarheid van God, jou identiteit is Kind van Het licht!

Zo Vader zo Zoon, wij zullen licht brengen de duisternis bestaat niet we constateren dat er licht er nog niet is! En we zien de schadelijke gevolgen! We kunnen de tv aanzetten, het grootste gedeelte wat je ziet is duisternis! Jezus brengt echt licht, het leven van Jezus was licht en wij mogen als Hem wandelen!

Wij mogen God danken voor zijn liefde en goedheid voor ons, dank De Vader! Hij heeft ons burgers van De Hemel gemaakt! Hij heeft ons zo iets kostbaars toevertrouwd, het is nu zaak dat we gaan ontdekken wat het betekend om Kind van Het Licht te zijn! Wat het betekend om als Kind van Het Licht te leven, breng het licht over de hele aarde!

Collosenzen 1 : 12 ¶  Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; 13  Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 14  In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

1 Petrus 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Halleluja, dit is wie wij zijn als Christenen, durft u het te geloven! Bent u het zat om te leven als een arme zwerver terwijl God ons miljoenairs heeft gemaakt! Ik wel, de duivel is als 6000 jaar lang bezig ons de leugens te laten geloven!

Jezus Het Licht der Wereld is De Weg, De Waarheid, en Het Leven! Wij geloven niet omdat we zien, maar we zien omdat we geloven!

Maak een radicale keus voor Jezus, het gaat niet allereerst om wat jij denkt te weten, het gaat er om wat je bereid bent om te doen! We zijn het zat de gevolgen van het ontbreken van het licht te zien, wij zijn geroepen tot zijn wonderbare licht, en brengen het licht! Deze aarde gaat kapot aan het ontbreken van het licht: ziekte, pijn, verdriet, dood, verderf, leugens, corruptie, en zoveel meer! Dit is allemaal ontbreken van het licht, sta op voor God je bent niet geroepen om 1 keer in de week naar de kerk te huppelen, om wetjes te volgen, mensen te veroordelen, weet je dat God jou roept tot Het Licht!

2 Corinthiërs 4:6  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.

God wil jou verlichten, laat alles transformeren door Jezus! In de duisternis groeit niets maar in Het Licht zal alles leven! Jezus is het perfecte voorbeeld, en het perfecte beeld van God! Zoals Hij heeft geleefd zo mogen ook wij leven, dan zal de duisternis wijken, het licht is altijd sterker dan de duisternis! Jezus sprak tot ons Ik Ben Het Licht van de wereld, later sprak Hij tot Zijn Discipelen dat zij Het Licht van de wereld zijn!

Mattheüs 5:14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Jezus is niet arrogant Hij was een dienaar van alle mensen, Hij bracht hoop, redding, liefde, vrede, genezing en zoveel meer! Hij is Het Licht van de wereld, en roept jou om Hem te volgen! En belooft jou het licht te kunnen ontvangen!

Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Wij zijn nu het licht van  de wereld, Jezus is heel duidelijk dat wij Het Licht behoren te zijn! Ook de rest van van De Boodschap van Jezus leert ons dat wij als  Hem (Jezus) mogen zijn in deze wereld!

1 Johannes 2 : 6  Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft..

Het is nog veel extremer wij zijn bestemd om als Jezus te zijn, Jezus in zijn mens zijn leerde ons weer hoe wij oorspronklijk zijn bedoeldt, Hij laat ons zien wat onze bestemming is!

Romeinen 8 : 29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;

30  en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt

Jij bent geroepen, en bestemd om als Jezus te zijn! In Genesis 1:27 zegt God dat Hij ons naar Zijn beeld heeft geschapen, Jezus heeft  ons  weer  laten zien wat het leven volgens Gods plan is! Als gelovigen hebben we de beste positie die we ooit kunnen bedenken, leven in Gods plan is het mooiste wat er is!

1 Johannes 4 : 16  En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

17 ¶  Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.18  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

19  Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Jezus laat zien aan de wereld wie God echt is, het is prachtig om Hem te kennen en weer in ere hersteld te worden.. Jezus brengt die hoop voor een ieder die gelooft, het is belangrijk dat we gaan opstaan en Gods licht gaan laten schijnen in deze wereld! Laat jou leven vullen met God licht, laat je vrijzetten door de waarheid van God! God wil dat jij Hem leert kennen als Jezus Christus, Jezus is het beeld van God! Hij laat jou zien hoe God het leven bedoelt heeft, de Apostel Paulus leeft dat nieuwe leven! Als je leest in Handelingen kun je precies zien hoe God het Nieuwe leven heeft bedoeld! Hoe jij kunt leven als Jezus in deze wereld vandaag de dag!

IMG_2462

Als je contact wilt kun je dat via deze adressen doen:

Telefoon   |0653454919

Email         |florensvanderspek@hotmail.com

Goolgle+   | https://plus.google.com/107031587884291777124/posts

Facebook  | https://www.facebook.com/florens.vanderspek?ref=tn_tnmn

Mijn Blog  | https://florensvanderspek.wordpress.com/

Twitter      | https://twitter.com/Florens0148

Als ik je maar ergens mee kan  helpen   laat   het me weten,    Jezus wil niets liever dat jij  ook  een van zijn discipelen wordt, een Kind van God De Vader! Ik zou het een eer vinden om je op wat voor manier ook te dienen, in Jezus Naam!

‘ If some one  could push us  into the arms of Jesus,  some other one could push us out! If someone could  fear us into the arms of jesus..  Someone else can fear us out!  But GODS Love brings us into the arms of JESUS!  And there is no Greater Love ever found, no one , and nothing wil ever love us so much as JESUS did! And if You fall in Love whit GOD No one ever can get You out of His Love, Because  His love for You makes You love HIM as you can’t love anybody else ’

Overweldigt door Jezus Liefde, boodschapper van Gods Genade…

Florens van der Spek

Er is HOOP!

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wie vuil is, word nog vuiler..?

Kruis r

Kan jij je voorstellen dat de Bijbel zegt: Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen!Veel ‘christenen’ zijn tegen van alles, tegen homo’s, tegen de regering, tegen koop zondagen, en het algemene beeld van een ‘christen’ is dat hij of zij iedereen wetjes oplegt die niet te houden zijn..

Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.(Openbaring 22 : 11-14 | NBG 51)

Als je goed naar het nieuws kijkt en de veranderingen op aarde is het heel erg duidelijk dat er ontzettend veel duisternis is in de wereld! Dagelijks worden mensen gedood, kinderen misbruikt, mensen worden kapot gemaakt door de duisternis.. Ik ben absoluut radicaal tegen deze duisternis, maar ook tegen de manier waarmee sommigen het proberen de kop in te drukken.. Andere mensen veroordelen op hun daden, waardoor de duisternis alleen maar toeneemt!

Jezus leefde midden in de verdrukking van de Romeinen, en was een vriend van oplichters, dieven, moordenaars, prostitués, wat de mensen zondaren noemen! Toch was hij niet bezig hen te veroordelen, en Hij leerde ook zijn discipelen niet om dit te gaan doen!  Ook al leefde Romeinen, Joden en elk ander mens in de zonde, want iedereen mist de oorspronkelijk bedoelde standaard van God! Jezus kwam niet om hen te veroordelen en ook niet om jou te veroordelen!

Johannes 3:17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ook al hebben zoveel mensen jou veroordeelt, Jezus veroordeelt je niet! God wil niet dat jij onder veroordeling leeft omdat je Gods standaard mist.. Hij verlangt er naar dat jij tot Hem komt en ontvangt van Gods onvoorwaardelijke liefde, Hij houd van jou!

Jezus stierf voor jou..!

Als je het tekstgedeelte aan het begin hebt gelezen in je eigen bijbel, kun je zien dat later toch gesproken word over een oordeel… Dat is iets om uit te leggen zou je zeggen, zeker!  Openbaring 22 : 15  Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

Word wijs en leer de bijbel te lezen in haar context, laat de bijbel de bijbel uitleggen..

Door het fout interpreteren van de bijbel, of het blind zijn voor de waarheid zijn al heel wat mensen beschadigd.. Ik zou je kunnen zeggen: ‘welzalig de man die niet wandelt’ Dit staat toch in de bijbel? Of: ‘oog om oog en tand om tand..’ Maar als je de rest van de bijbel zou lezen zou je niet anders kunnen zeggen dat het niet goed is om te wandelen in de weg van Goddelozen, maar het is zeker wel goed om te wandelen, en zeker wandelen met God!

Met de het oordeel dat God velt over alle mensen die niet Zijn liefde en genade aanvaarden veroordeelt hij de mens op zich niet als nietsnut, de mens veroordeelt zichzelf!

Niemand gaat naar de hel omdat God dat wil, maar omdat de mens daarvoor kiest!

Jezus laat 100% zien hoeveel liefde God heeft voor mensen, je kunt heel de bijbel onderzoeken maar je zult nooit 1 keer tegen komen in de bijbels dat God wil dat jij veroordeelt wordt en brand in de hel!

2 Petrus 3: 9 God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.

Voordat de tekst komt over het oordeel word er dit gesproken:Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. De enigste weg die er is om recht voor God te staan en gewassen klederen te hebben is door Jezus, vertrouw Jezus, geloof Hem op Zijn woord!

2 Korinthe 1:12  Want dit is onze roem: het getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid voor God, en niet in vleselijke wijsheid maar in de genade van God, hebben verkeerd in de wereld en in het bijzonder bij u.

Dit is zo een sleutel om in de Genade van God in  de wereld te staan, er word zoveel geoordeeld en veroordeelt. Mensen worden voor zondaar, duivelskind, dwaalleraar, en weet ik wat uitgemaakt.. Stop er mee!

Als Kinderen van God zijn wij het licht van de wereld zonder de Kinderen van God zal heel de wereld duisternis worden.. Wij zijn het Zout van De Aarde zonder ons zal de hele aarde bederven.. 

Iedere gelovigen hoort te gaan voor Jezus, en te gaan leven als Hem! Hij is ons voorbeeld, zijn licht schijnt in ons juist door naar Hem te kijken veranderen wij.. Niet door een hoop kritiek of veroordeling van andere, God respecteert iedereen en verlangt van een eigen keuze van toewijding aan Jezus! Zo mogen wij ook met iedereen omgaan, weetje ik wil een vriend van iedereen zijn, zelfs mijn vijanden/tegenstanders wil ik zegenen, ik kies er voor doe je ook mee! Laten we 1 volk worden vol van Jezus toegewijd aan Hem, en de andere met licht bereiken met licht bevrijden uit duisternis!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oud en Nieuw..?

Ik weet nog heel goed hoe het in mijn oude leven er aan toe ging met de jaarwisseling.. Veel geld opmaken aan vuurwerk, drank&drugs, en een hoop gek doen met elkaar! Ik vergeet het niet waar ik vandaan kom, vandaag vroeg iemand  aan mij ben je nu beter dan? Geweldige vraag ik denk dat deze vraag of gedachte superveel mensen afkeer geeft.. Ik verteld deze man dat juist ik super veel fouten heb gemaakt en nog steeds maak, maar dat is ook de reden waarom ik Het Offer van Jezus zo nodig heb!  Maar toen had hij nog een interessante gedachten: Dus het maakt allemaal niet uit?

Wat maakt jou geloof in Jezus en het ontvangen van De Heilige Geest, dan verschil in deze wereld!?

Het is leuk om zo een vraag te krijgen het getuigd wel dat zo’n vraag komt vanuit een onwetendheid en blindheid voor de Kracht van Jezus..! Als jij Jezus zou kennen zou je niet meer dezelfde zijn, als jij met Hem gaat leven dan verandert alles radicaal! Jezus Redt, Bevrijd & Geneest! Jezus heeft al miljarden mensen levens getransformeerd, en Hij heeft de tijdlijn op 0 gezet, wij gaan Oud&Nieuw vieren en vieren dat 2014 jaar geleden Jezus stierf aan het kruis voor alle zonden, dat Hij is afgedaald naar het rijk der doden waar Hij hen ook vrijheid heeft aangeboden, waarna Hij opstond uit de dood, verschenen aan honderden mensen hen heeft Hij uitgezonden om net als Hem(JEZUS) te gaan leven! Daarna is Hij naar De Vader in De Hemel gegaan en Hij heeft De Heilige Geest naar ons toe gestuurd, zodat wij in het Nieuwe Leven kunnen wandelen als Jezus Christus, Halleluja! Als jij Jezus Christus aanneemt, en De Heilige Geest ontvangt word je een Nieuw mens!

2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen..

Jij ontvangt op dat moment van het aanvaarden van alles wat God heeft voor jou, nieuw leven.. Je word opnieuw geboren als Kind van God, je mag gaan leven als dochter/zoon van God! Het doel van jou leven vind je in Jezus, en de bestemming van God op jou leven is dat jij zal zijn als Jezus.. Halleluja, God heeft een goed plan met je leven, we zien dat al in de schepping hoe liefdevol en goed God is! Ook al heeft de hele schepping de te lijden onder de gevolgen van adam&eva’s  geloof in de leugen van satan.. Zal jou geloof in Jezus absoluut  de duisternis overwinnen, God roept jou bij deze..

Romeinen 8 : 29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Het aannemen van Jezus werk voor jou is alleen nog maar het begin van jou leven! Ik heb 19 jaar van me leven verspilt het is allemaal niets waard vergeleken bij het kennen van Jezus Christus! Toch kan ik God danken dat ik die jaren ben door gekomen, dat ik heb geleerd van fouten, dat Hij mij compleet heeft vergeven en dat zelf die stomme dingen mee gaan werken voor het goede! De glorie van Jezus is niet te dwarsbomen als jij en ik tegen God zeggen hier ben ik Heer! En het is duidelijk dat de wereld de Kinderen van God zo nodig heeft, iedereen heeft redding, genezing en bevrijding nodig alleen Jezus brengt nog Hoop voor deze wereld!

Romeinen 8 : 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.

Deze schepping heeft de zonen en dochters van God nodig om God te kennen en om bevrijd te worden van pijn en verdriet, zonde, kwaad, ziekte, en alle invloed van de duivel.. Alleen als jij Zoon of Dochter van God word kan er verandering komen! Het is net als een huis dat gehuurd word door een aantal mensen, de verhuurder kan enkel inspreken waneer de huurder dit toestaat! Zo is het ook met jou en mij leven God breekt niet in, ook niet op aarde, wij hebben verantwoording over deze aarde! Laat dit op je inwerken en ga zien dat jij een van die Kinderen van God mag zijn die een keer brengt dit jaar! Kies voor Jezus en een leven met Hem, en ga leven door De Heilige Geest als Jezus! Amen!

Dit jaar 2014 word het jaar waarin jij en ik verschil kunnen maken, dit kan alleen als je De Heilige Geest toelaat jou te helpen en te leren alles wat Jezus wil brengen hier op aarde! Ik kijk terug naar 2013 en zeg:Halleluja, ik ben God dankbaar voor alles, Hij is echt een Vader voor mij! Door Jezus Liefde en Genade ben ik wie ik ben, ik heb onwijs veel zin in volgend jaar!  De Heilige Geest zal me helpen, en het nieuwe jaar zal vol van Gods Glorie zijn!#TurnYourEyesOnJesus | Voor iedereen geloof ik dat De Vader het beste heeft dat wat boven jou denken uitgaat, ontvang een prachtig nieuw jaar!;)

Het allerbeste voor dit nieuwe jaar! | Florens van der Spek

Nieuw Jaar!

 

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Wetticisme de ergste vorm van Toverij..!?

Kruis r

Door geloof in Jezus Christus en zijn volbrachte werk voor ons worden we buiten de wet om rechtvaardig verklaart door God! Omdat Jezus voor ons is geworden als (ons)zondaar, mogen wij allemaal als Hem zijn(rechtvaardig)! Dit mag je allereerst aanvaarden door geloof, omkeren tot God en het niet meer van jezelf verwachten maar van Jezus, en door je te laten dopen en zo te belijden door Jezus dood ook dood te zijn voor je daden gedaan zonder Hem, door Jezus opstanding ook te leven in de kracht van Gods Heilige Geest! Dit zijn allemaal stappen tot aanneming van Gods Genade voor alle mensen! Jezus is tot jou gekomen, kom jij ook tot Hem?

Ik ben tot Jezus gekomen, toch voelde ik me erg veroordeelt alleen  al door de gedachte aan de ‘kerk’, ik dacht.. Zij blijven altijd zondaren en ik ben de grootste.. Totdat ik tot Jezus kwam, Hij heeft mij vrij gemaakt!

Dit gaat allemaal buiten de wet om, de wet die ons allemaal laat zien dat we zondaren zijn heeft zijn doel gevonden in ons de  bewustheid te geven aan ons dat we Jezus nodig hebben! Als jij bent gered, door Gods gift van Genade te aanvaarden, ben je een Dochter/Zoon van God onze Vader..! Welke plaats heeft de wet dan nu nog in ons leven als kinderen van God!? Laten we eerlijk naar Gods Woorden luisteren en de Waarheid ons laten bevrijden van elke leugen..

Handelingen 15: 8 En God,  de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons;9   en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd.10 Welnu dan, waarom verzoekt u God  door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen?11   Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.

De Heilige Geest is word ook wel de wet van het nieuwe verbond genoemd door Paulus in (romeinen 8:2) de wet van De Geest des levens..  De vaderen die worden genoemd in het bovenstaande gedeelte zijn  alle joodse mensen onder de wet voordat Jezus op aarde kwam, voor hen was de wet al een inzetting die niemand kon verdragen, zij hadden een Verlosser nodig!  Als jij nog onder de wet leeft dan ben je een juk aan het dragen dat God je niet wil laten dragen.. Jezus zegt:Kom tot mij u die vermoeid en belast zijt!

Romeinen 3: 19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.20   Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden.  Door de wet is immers kennis van zonde.21 Maar nu is zonder de wet  gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd:22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

Zelfs de wet en de profeten hebben getuigd van een betere orde het nieuwe verbond, gerechtigheid door geloof in De Messias Jezus Christus! Door de wet van Mozes die we wereldwijd terug zien weet iedereen dat hij/zij onrechtvaardig is en zondig! De wet geeft ons kennis van de zonde..! Ook veel gelovigen spreken hier nog van ‘ik ellendig mens’ maar wij als Kinderen van God zijn juist de meest bevoorrechten en gezegende mensen! En aan iedereen word Gods Genade gegeven, wij moeten het wel ontvangen om er in te leven!

Romeinen 4: 13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof.14   Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte tenietgedaan.

Kies jij voor het geloven en vertrouwen van Jezus en wil jij vandaag kiezen en besluiten om naar de wet te kijken zoals God dat heeft gedaan en doet?

Romeinen 4:15- 15 De wet brengt immers toorn teweeg,  want waar geen wet is, is ook geen overtreding.

Door de wet word iedereen duidelijk dat we fouten maken!

Romeinen 5:20- 20   De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen,  maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest,

Dit alles maakt dat we weten dat we schuldig zij door de zonde, maar God heeft Jezus de Verlosser gestuurd en biedt ons allemaal genade aan!

Romeinen 6:14- Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Waar neer jij deze genade aanneemt, als jij ontvangt van God wat hij al heeft voor jou door zijn Zoon Jezus Christus. Zal de zonde niet meer over jou heersen, en je zult leven in vrijheid en in relatie met God!

Romeinen 7:1 Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft?

2   Want de gehuwde vrouw is door de wet  gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond.

3   Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.

4 Zo, mijn broeders,  bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.

Wij horen bij Jezus, en leven niet meer onder de wet op die manier kunnen we echt vruchtdragen voor God en zijn we niet bezig met wat wij moeten doen maar wat Hij heeft gedaan voor ons!

5 Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.

6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij  in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.

De wet prikkelt de  zonde in ons op zo’n manier dat het alleen maar gekker wordt. We zijn ontslagen van de wet zodat we door De Heilige Geest leven met God niet onder de wet!

Romeinen 7:7- Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja,  ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei:  U zult niet begeren.

8   Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood.

9 Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven.

10 En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen.

11 Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood.

12   Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

De wet is dus Gods prachtige middel om iedereen te laten weten hoe wij Jezus nodig hebben! De wet is daarmee juist Heilig en Goed, de fout ligt bij ons, de wet geeft ons alleen niet de oplossing Jezus die doet dat wel!

Romeinen 7:10- En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen.

Romeinen 7:13- Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft – opdat zij als zonde zichtbaar zou worden – door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn.

De wet laat iedereen zien hoe fout de zonde is!

Romeinen 8: 2- Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

3   Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en  de zonde veroordeeld in het vlees,

4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Ben jij al vrij van de wet van de zonde en de dood, leef jij als Kind van God, door De Heilige Geest die God ons gezonden heeft?

1 Korinthe 15:56-De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

De wet wekt in ons de kracht op om te zondigen, omdat zij ons verklaart: zondaren, zonder hoop! De genade geeft ons de kracht van God en De Heilige Geest om te leven als Jezus!

2 Korinthe 3:7- Als nu de bediening van de dood, met letters  in stenen gegrift, in heerlijkheid was,  zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, 8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?

De wet is een bediening van de dood! De bediening van De Heilige Geest is voor vele niet bekend, omdat er geen ruimte aan word gegeven, en omdat de mensen alleen maar bewust van zichzelf zijn en niet van Jezus Christus! Hij zij zelf ik zal jullie De Trooster zenden, De Helper, Hij zal jullie alles vertellen wat je nodig hebt!

2 Korinthe 3:9-Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.

Het oude verbond zegt Gij zult rechtvaardig zijn, het nieuwe verbond zegt Jezus Heeft gerechtigheid voor een ieder die gelooft!

2 Korinthe 3:10-Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid.

De bediening van het nieuwe verbond is de alles overtreffende heerlijkheid!

2 Korinthe 3:11- Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid.

De wet word teniet gedaan en de Genade blijft!

2 Korinthe 3:14- Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart.

De wet brengt mensen onder een bedeking zodat ze blind zijn voor Gods Volbrachte werk! En voor Gods Genade voor alle mensen op de hele aarde, de wet richt je op jezelf!

Galaten 2:15- Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,16   weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Door het houden van de wet word niemand ooit rechtvaardig!

Galaten 2:19-19   Want ik ben door de wet voor de wet gestorven,  opdat ik voor God zou leven.

Wij zijn als gelovigen in Jezus Christus, dood voor de wet, als jij gelovigen de wet voor leest kun je het als ware net zo goed op de begraven-plaats gaan doen! Het is nutteloos, mensen mogen voor God gaan leven in vreugde en in vrijheid!

Galaten 2:21- Ik doe de genade van God niet teniet; want  als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Doe de genade niet teniet, zie op het volbrachte werk van Jezus Christus!

Galaten 3:1- O dwaze Galaten,  wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

De gelovigen weer onder de wet brengen is de ergste vorm van toverij, en dit brengt ons in ongehoorzaamheid aan de waarheid van God!

Galaten 3:10-Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven:  Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.

De wet breng je onder de vloek, terwijl Jezus de vloek voor ons droeg.. De vruchten zij schrikbarend mensen leven als zondaren terwijl God hen Heiligen en Geliefde noemt!

Galaten 3:11-  En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk,  want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar:  De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.

Is het voor u al net zo duidelijk als het voor Paulus was?

Galaten 3:13-  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

Jezus kocht ons vrij van de vloek van de wet! Jezus verlangt ernaar dat jij gaat leven vrij van de wet, levend door de kracht van de Heilige Geest! De bijbel zegt dat de rechtvaardige door geloof zal leven, en dat het geloof door het horen komt! Luister niet meer naar hen die jou de wet voor houden, maar naar hen die Jezus Christus prediken en Hem gekruisigd! Het is belangrijk dat Jezus word verhoogd in jou leven, dat je God de eer geeft die hij toe komt en De Heilige Geest de ruimte geeft in jou leven…

Jij bent Gods Verlangen, Hij heeft jou lief! En God nodigt jou uit om in een relatie met Hem te leven!

Als ik je maar ergens mee kan  helpen   laat   het me weten,    Jezus wil niets liever dat jij  ook  een van zijn discipelen wordt, een Kind van God De Vader! Ik zou het een eer vinden om je op wat voor manier ook te dienen, in Jezus Naam!

Telefoon   |0653454919

Email         |florensvanderspek@hotmail.com

Goolgle+   | https://plus.google.com/107031587884291777124/posts

Facebook  | https://www.facebook.com/florens.vanderspek?ref=tn_tnmn

Mijn Blog  | https://florensvanderspek.wordpress.com/

Twitter      | https://twitter.com/Florens0148

‘ If some one  could push us  into the arms of Jesus,  some other one could push us out! If someone could  fear us into the arms of jesus..  Someone else can fear us out!  But GODS Love brings us into the arms of JESUS!  And there is no Greater Love ever found, no one , and nothing wil ever love us so much as JESUS did! And if You fall in Love whit GOD No one ever can get You out of His Love, Because  His love for You makes You love HIM as you can’t love anybody else ’

Overweldigt door Jezus Liefde, boodschapper van Gods Genade,

Florens van der Spek

Naamloos 777

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | 4 reacties

God wil jou Papa zijn..

Aan de etenstafel thuis bidden wij het onze Vader met elkaar, ik weet uit mijn eigen jeugd dat ik dit nooit eerlijk bad, gewoon als een gewoonte.. Ik kon God helemaal niet als mijn Papa(abba) dus was ik gewoon aan’t huichelen! Pas toe ik tot De Vader kwam en ontdekte dat God als liefdevolle Vader al mijn misstappen verdragen had en mij nog steeds alleen maar liede kon geven brak ik voor Hem! Zo ben ik tot God gekomen, ik kon Hem niets brengen maar Hij vierde feest omdat ik bij Hem terug kwam! Wauw!

 Johannes 14 : 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.

Vanaf nu kent gij Hem en hebt Hem gezien zegt Jezus, wat een openbaring wie Jezus kent, die kent ook de Vader! Door Jezus word ons duidelijk wie God echt is, Hij wil jou Vader zijn..

Op 2 maart 1992 ben ik uit mijn moeder geboren, ik was mezelf op dat moment niet zo bewust van dat wonder! Toch ben ik uit haar voortgekomen, mijn moeder zij is 1 met mijn Vader en samen houden ze onvoorwaardelijk van mij! Wat ik hiermee wil beelden is dat wij zoals Jezus dat heel mooi kan zeggen uit God geboren zijn!

Joh. 1:12 (NBG) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”.

Als kind van God is er in Gods hart enkel en alleen maar passie voor jou, jij bent het nieuwe leven en Hij is voor jou en zal niet rusten als het niet goed met je gaat! Wij mogen kinderen van God De Vader zijn en dit Zijn we ook als we uit God Geboren zijn!

1 Johannes 3 : 1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 

De Vader staat met open armen op jou te wachten, zorg ervoor dat je vandaag nog gemeenschap hebt met jou Maker, De Almachtige God en Vader, Jezus Christus en De Heilige Geest Hij roept jou!

Lukas 15:21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. 23 En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben,24 want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. 25 Zijn oudste zoon was op het land, en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. 

Het grootste probleem in het leven van een kind van God is dat hij of zij een leugen kan gaan geloven die uit de put van de hel komt! In het verhaal in Lukas 15  waar Jezus spreekt over de Liefde van De Vader voor zijn Kinderen is het belangrijk dat we gaan zien dat beide zoons niet intiem zijn met De Vader hun Papa door het geloven van leugens over Hem die zij hebben gevormd in hun denken en systeem, dit doet de Vader verdriet..

Lees het maar in deze gelijkenis die Jezus verteld!

Lukas 15:11 En Hij zeide: Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. 13 En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad. 14 Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. 15 En hij trok er op uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. 16 En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, 19 ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. 20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. 23 En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben,24 want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. 25 Zijn oudste zoon was op het land, en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. 26 En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg, wat er te doen was. 27 Deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. 28 Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. 29 Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. 31 Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. 32 Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

Laat je denken vernieuwen door Gods Geest zie hoe God als een Papa voor jou wil zijn! Kijk hoe Jezus is en je zult weten hoe de Vader echt is! Het mooiste in het leven is gemeenschap met God! Jij hebt maar 1 leven te leven voor God, geef je over aan God.! Wat er ook allemaal gebeurt in jou leven, zorg dat je in gemeenschap bent met God, leef in een Relatie met God!

1 Korinthe 1:9   God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot  de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.

Gemeenschap is hetzelfde woord, wat werd gebruik voor de relatie die adam en eva hadden, God wil een diepe relatie met jou, het is jou roeping om intiem met God te zijn! Word verlost van al je leugens over God die jou weerhouden om intiem met jou Hemelse Pappa te zijn, Hij had er zoveel voor over om met jou te leven..

God is Liefde, wat betekend God is Liefde..! Het is niet dat God zelf in Zijn Woord schrijft: ik ben liefde, mensen worden gewoon krachtig aangeraakt.. Door de persoon van Jezus Christus, Hij zelf heeft nooit gezegd ik ben liefde, ik hou van jou… Toch zijn mensen 100% overtuigd dat God Liefde is, Jezus laat als geen ander on-voor-waar-de-lijke  liefde zien aan alle mensen! Er is gewoon geen uitzondering iedereen werd door Jezus overweldigd, met liefde die niemand anders ooit kon geven.. Jezus had iedereen 100% lief, en de farizeeën en de schriftgeleerde  dan?  Ja, ook hen op het moment dat zij Jezus bloedend en naakt ophangen aan een kruis spreekt Hij :  VADER vergeef het hen want zij weten niet wat ze doen! Het kan niet anders dat jij de conclusie gaat trekken God is Liefde al jij de Evangeliën leest..!

Maar, dat was Jezus toch..? Ja inderdaad, Jezus , Dat was Jezus en hij is gisteren, vandaag, en tot in de eeuwigheid de zelfde! ( Hebreeën 13:8 )  Jezus kwam openbaren wie God echt is, Jezus kwam om te laten zien hoe God echt is, dat Hij een Vader wil zijn voor jou en mij!( Johannes 1:18 )

Kollossenzen 1:15   Hij is het Beeld van de onzichtbare God,  de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Jezus kwam om alle mensen met God te verzoenen om iedereen bekent te maken met De Liefdevolle Vader, dit Goede Nieuws is er voor iedereen! Niemand is uitgezonderd de bijbels zegt: dat iedereen al met God verzoend is door Jezus sterven.. Jezus droeg alle straf, zijn sterven aan het kruis maakt voor ons leven met God mogelijk!

Jezus stierf voor jou..!

Niet iedereen leeft met God, niet iedereen weet zich verzoend met God, terwijl Jezus zo’n prachtig werk heeft gedaan voor de mensheid, terwijl Jezus de straf droeg van alle zonde van alle mensen! Zijn er veel mensen die Jezus negeren, Hem niet serieus nemen.. Daardoor ontvangen zij niet het volbrachte werk van Jezus voor ons, in hun levens! Als jij vandaag hoort dat je 50.000 euro erf van je suikeroom haal je dat toch direct op.. Weetje wel hoe een onmetelijke schat God voor jou heeft, jij mag als zoon/dochter van God leven, dezelfde rijkdom die God heeft komt jou toe, jij mag als Jezus zijn in deze wereld, je word volkomen vrijgesproken van elke zonde die je ooit deed en nog zal gaan doen! Wauw! Het is te veel om op te noemen en ik heb zelf nog niet ontdekt hoe rijk ik echt ben!

 

God verlangt dat wij ontdekken wie wij zijn in relatie met Hem, jij mag je bewust worden van Gods liefde voor jou!

Stap in word Gered door Jezus Christus laat het al Volbrachte Werk toe in je leven, ontvang het uit Gods hand, zeg Ja Heer Jezus ik heb u nodig en ik laat me redden! Kies er voor om te gaan leven in een liefdes relatie met God, kies er voor om je open te stellen voor Gods liefde voor jou!

liefde 1

Het is belangrijk dat jij door de Heilige Geest  binnenkomt bij jou om jou bewust te maken van Papa, jij mag net zo intiem met God zijn als Jezus dat is met Onze Vader! Jezus liet zien wie De Vader echt is, Hij heeft een ieder lief, echt een ieder.. De motivatie van God in alles is Liefde!

liefde 2

Jij mag elke dag weten dat wat jij ook doet Gods oog op je is, en dat Hij voor jou is en je ziet zoals Hij Jezus nu ziet! Dit zo belangrijk je mag 1 met God zijn alle gelovigen zijn 1 met God, we zijn een lichaam van Jezus Christus, we zijn 1 met God! Het is belangrijk dat je deze waarheid elke dag voor houd, hier jou geloof aan hecht! Jij bent een Hemelburger geworden ga alles zien vanuit Hemels perspectief, God wil dat jij leeft als een overwinnaar ! Heeft Jezus overwonnen? JA, dus jij ook met Hem! Is God er altijd voor Jezus? JA, dus ook voor jou! Heeft Jezus alle macht  in de Hemel en op Aarde? JA, dus wij ook met Hem! Is Jezus relatie met Zijn Vader perfect? JA, dus onze relatie met De Vader ook! En ga zo maar door..

Het is zo belangrijk dat je vernieuwd word in je denken, en dat je gaat aanvaarden wie je bent In Christus! Jezus offer is zo kostbaar, wat betekent Zijn sterven voor jou..? Je bent geen geredde zondaar, een door de duivel overweldigde schepping… Nee, jij bent In Christus zo rijk geworden je bent een Dochter/Zoon van De Allerhoogste God! Jij mag als leerling van Jezus dit gaan ontdekken, zet de waarheid van God boven elk gevoel en boven elke situatie in jou leven! Je mag nu als Nieuw mens leven als Jezus, maar je omgeving , lichaam, verstand en gevoel zal hier aan moeten wennen, maar jij laat je regeren door Gods Geest! Laat je vernieuwen door Gods Zoon, Jezus Christus, Het Levende Woord van God!

 liefde 3

Dit kunnen veel Kinderen van God vaak niet goed begrijpen, en hierdoor gaan ze mank in het leven door Geloof! Het aanvaarden dat jij door 1 volmaakt Lam van God bent rein gemaakt is de sleutel voor een leven in vrijheid! Vrij van veroordeling, gebondenheid aan zonde, en vrij van elke leugen dat God boos op jou is om jou tekortkomingen! Jezus offer was genoeg, is genoeg, en zal genoeg zijn om de hele mensheid rein voor God te doen staan! Maar God vraagt of jij deel wilt hebben aan Zijn Zoon Jezus Christus de Redder..!

 liefde 4

Je kunt het absoluut niet maken tegen over Jezus om nog te denken dat God jou zal straffen om je zonden, Jezus droeg het oordeel voor alle zonden! Je kunt het niet maken om je gedachten te vullen met gedachten die God Zelf ook niet zou hebben, God roept jou op om je denken te vernieuwen.. Laat alles wat in jou hoofd omgaat in overeenstemming zijn met wat in Gods gedachten is!

liefde 5

Jezus kwam om God als Vader te openbaren en ons terug te brengen bij de Vader.. Als jij uit God bent geboren(Wedergeboorte) dan kan het niet anders echt niet dan dat God jou ziet als geliefd kind! Paulus noemt sommigen nog baby’s ze hadden al leraren kunnen zien, maar je begint allemaal als Baby en het is van groot belang dat je gezond opgroeit, laat je voeden met de gezonde waarheid van God, tolereer geen enkele halve waarheid over God! Jezus heeft gebloed en naakt gehangen aan het kruis voor ons, zodat we met God kunnen leven en Hem mogen kennen als Papa!

Volg eens een broer of zus, oom of tante, of misschien wel  je vader en moeder die een nog een geboorte meemaken! Kijk eens hoe dit Nieuwe kwetsbare leven word behandelt, is er iets wat de baby heeft om te betalen, of om terug te geven..? Toch zijn de Vader en Moeder bereid hun leven op te offeren voor dit Nieuwe Leven! Zo kostbaar ben jij voor De Vader, het Nieuwe Leven is zo kostbaar.. Laat je voeden met de Liefde van Jou Hemelse Pa, Hij is voor jou en zal jou helpen om sterk, vol kracht, wijs als Kind van De Vader door het leven te gaan!

liefde 6

Als jij gaat leven met een continu bewustzijn hoe God naar jou kijkt, weet je niet meer hoe je alle goedheid van God ooit kan dragen! Haha, je zult overweldigt zijn van Jezus Liefde, een Boodschapper van Gods Genade! Als Gods rivier in jou mag stromen zal heel jou omgeving zeik nat worden, dit levert zulke mooie en unieke resultaten op, maar ook zullen er mensen zijn die zich tegen jou keren..

1 Johannes 1:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Jij mag je volkomen indentificeren met Jezus, zoals Hij is, ben jij in deze wereld..Zoals Hij gewandelt heef mag jij wandelen met jou Vader! Het is God oorspronkelijke doel dat jij het evenbeeld bent van Hem, wij mogen gaan wandelen als Jezus!

1 Petrus 2:21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat  ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;22   Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;23   Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;24   Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,  opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.25 Want u was  als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Wees je bewust van wat Jezus zou doen, in elke situatie mag jij in de omgang met Gods Geest wandelen als Jezus deed! Weet dat jou dezelfde dingen als Jezus kunnen overkomen, maar houd je oog op het einddoel zie al die Broers & Zussen die jou al zijn voorgegaan, weet dat God met jou is en dat het beste nog moet gaan komen! En jij zal als Jezus zij, mensen zullen Jezus Christus zien in jou..

Naamloos 777b

Geen Jezus, Geen Vrede.. Ken Jezus, Ken Zijn Diepe Vrede in je leven! Rust in alles wat jij hebt ontvangen van God, weet dat niets jou van Zijn liefde kan scheiden, en wandel heerlijk met jou God!

Rust in De liefde van jou Vader voor jou,weet dat Hij die in jou begonnen is met een goed werk, alles zal laten meewerken ten goede zodat Jezus zich in jou zal openbaren aan aan de wereld, zodat iedereen weten zal Jezus Leeft!

2 Korinthe 13:13 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Liefs, Florens van der Spek

Servie Dec'11 (12)

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Als kind gedoopt..?!

Als kind ben ik door mijn ouders mee naar de kerk genomen, ze hebben me  laten ‘dopen’ in de kerk.. Ikzelf  en vele andere zijn door hun ouders  naar de kerk meegenomen, we zijn ‘gedoopt’ in de ‘kerk’ door een ‘dominee’, of misschien anders, het is belangrijk dat we JEZUS CHRISTUS sterven voor ons serieus nemen, de doop is hierin super belangrijk.. Een tijd geleden ben ik tot Jezus gekomen en mijn leven is radicaal verandert! Jezus is mijn Redder Hij stierf voor mijn Zonde en ook voor de zonde van de hele wereld! Jezus nam onze ziekte op zich, Hij nam het oordeel van GOD over de zonde op zich, Hij is de Redder van de wereld! 

Hij die zelfs één van ons werd en zichzelf vrijwillig gaf aan het kruis. Wie Jezus kent weet dat de Vader in de Hemel maar 1 ding echt belangrijk vind; dat ieder mens tot geloof komt in Jezus Christus ( 2 Petrus 3:9 ). Gods Woord verteld ons zelfs dat God meer vreugde heeft over één zondaar die tot geloof komt, dan dat 99 rechtvaardigen bij elkaar komen..

Geloof jij werkelijk in Jezus Christus..?

Marcus 16 : 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

‘Kerken’ vol er zijn duizenden mensen met een hoop religieus gedrag maar ik wil jou zeggen lieve vriend of vriendin als jij deze tekst leest vandaag wat doe jij er dan mee? Is dit realiteit in jou leven, ben jij echt door Geloof een Kind van God geworden, ben je een te herkennen gelovigen, heb jij je echt bekeert en laten dopen! Ik daag je uit dit te lezen, en wil je dit alvast meegeven het is niet om te overdenken maar radicaal actie te ondernemen!

Gods hart heeft een stem nodig, om hen die nog dwalen in het duister te redden. Hij wil jou en mij gebruiken om te spreken vanuit Zijn passievolle hart voor de mens. Zijn hart roept nog altijd; ‘KOM TOCH BIJ MIJ LIEVERD!!’

Het is de waarheid dat God door Jezus Christus heeft laten zien hoe Hij echt is! Jezus Christus is gestorven voor ons allemaal, zonder dat wij naar Hem verlangde of van Hem wisten was God al zo verliefd op ons dat Hij Zijn Zoon JEZUS stuurde voor ons allemaal.. Jezus stierf voor Jou en mij, Hij deed het speciaal voor jou, vertrouw je leven aan Jezus toe!

Jezus stierf voor jou..!

Jezus Christus is voor jou gestorven  2000 jaar geleden, heeft Hij de straf voor alle zonden van ons mensen gedragen.. Ik heb 19 jaar van me leven zonder God geleefd, ik ging naar de kerk was als kind ‘gedoopt’, ging naar een ‘christelijke’ school, maar ik volgde Jezus niet! Ik leefde in de duisternis, en zou zonder Jezus offer aanvaard te hebben verloren gaan! Maar ik ben tot Jezus gekomen, omdat Hij eerst voor ons kwam, ik zag Gods liefde voor mij!

Romeinen 5 : 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Deze tekst is zo mooi, maar staat niet in de bijbel om alleen mooi te vinden het leert ons wat Jezus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren, ik word nu door God Heilige genoemd! Je kunt daar hier over lezen, ben jij in Gods ogen zondaar of Rechtvaardige..? Dat komt omdat ik Jezus Verzoenings werk heb ontvangen, het gaat er om of jij wilt ontvangen, dat er verzoening voor iedereen is: dat is een feit!

Het geloof en bekering en de doop zijn het antwoord van ons mensen op Jezus volbrachte werk voor ons! In  het boek Handelingen zien we dat 3000 mensen tot geloof komen zich bekeren en laten dopen, en op deze manier worden gered!

Handelingen 2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.

DOOP PP

Nu een tijd geleden ben ik tot Jezus gekomen, ik ben Jezus gaan geloven heb mij bekeert en op 24 Juni heb ik me ook laten dopen..! Veel mensen reageerden daar negatief op en ook mensen positief.. Veel mensen menen als kind gedoopt te zijn, ik dacht ook dat ik als kind gedoopt was.. Maar dit klopt niet, ik was volgens ‘de kerk’ waar ik heenging gedoopt, maar ik was nog geen kind van God! De bijbel zegt dat iedereen die de Geest van God heeft ontvangen een Kind van God is.. Met mijn leven zonder God heb ik veel mensen pijn gedaan, ik had De Geest van God niet in mij wonen, ik was dood voor God, zo noemt de bijbel dat, en we mogen tot levend geloof komen! Dit nieuwe leven heb ik ontvangen, de doop is hierin heel belangrijk!

Romeinen 6 : 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?4   Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen.

Lees ook welk beeld Petrus schetst van de doop klik hier!

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, 22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Genade is er voor alle mensen, toch zijn er mensen die niet geloven en ontvangen op zo’n manier sluit jij je af en blijf je zondaar, zonder God, zonder Hoop, en zonder verlosser!       Jij mag een goed geweten hebben door het werk van Jezus voor jou die je ontvangt door de bekering tot Hem het Geloven van Zijn werk voor jou en De doop  door onderdompeling..

Titus 3 : 4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch dinaar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest, 6 die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, 7 opdat wij,gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.

Ik heb in het artikel hoe word ik gered uit de bijbel laten zien hoe we deel krijgen aan God Nieuwe Verbond, dat Geloof onmisbaar is om te ontvangen wat God heeft gedaan voor ons! Het is goed om dit na te lezen, hoe Abraham werd Gerechtvaardigd en ook wat Jakobus zegt over wat echt geloven is, wat een volkomen geloof is, je kunt het hier lezen!

Het volgende gedeelte wil ik gebruiken in verband met dit geloof en dat kun je ook hier helemaal lezen dat is ook wat ik je aanraad!

Handelingen 8 :35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?37 [En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.]

Als je het gedeelte helemaal hebt gelezen heb je kunnen zien dat Filippus de Evangelist de woestijn is ingegaan omdat Gods Geest hem leidde! Filippus heeft heel duidelijk Gods Evangelie gedeeld Jezus Gepredikt! Hij heeft het ook zeker over de doop gehad want de kamerling zelf kon daarover niet lezen in de boekrol, Jezus leert ons dat er gedoopt moet worden! Ook geloof ik dat er mensen bij geweest zijn met de minister, hij was een hooggeplaatst man.. En kwam tot het geloof in Jezus, en gaat in op de uitnodiging om gedoopt te worden, hijzelf vraag Filippus er om! En wat zegt Filippus : En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. Zo gebeurd het Hij word gedoopt en hoe dan, door sprenkeling ? Nee in de woestijn daar, in het water word deze gelovigen Kamerling in gehoorzaamheid aan Jezus gedoopt! Zij hadden zeker water op de kar om te besprenkelen maar dit is niet de manier, hij word gedoopt!

Zo hoor jij ook gedoopt te worden, en een ‘kinderdoop’ is niet bijbels, ook de manier waarop zij verdedigt word is zo lek als een mandje! Ik heb sinds vorige week een jongerenbijbel gekocht, vind deze echt prachtig.. En deze week heb ik daarin de Heidelbergse Catechismus gelezen over de doop en daar staat het volgende| vraag 74

Vraag 74

Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn , en dat hun door Christus’ bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt , zo moeten zij ook door den Doop,als door het teken des Verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden , gelijk in het oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is , voor dewelke in het nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Is dit een Bijbelse leer?

Is de doop vervanging van de besnijdenis?

Galaten 3:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

Romeinen 4:11 En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun [de] gerechtigheid zou worden toegerekend,

De besnijdenis was een beeld van het besneden hart, een hart waarvan de beddeking weg is gehaald, zo een iemand is wederom geboren.. Lees Romeinen 4 maar eens..

Is de doop een teken van Gods Nieuwe Verbond?

Lukas 22: 20Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

1 Korinthe 11:25 Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

 Hebreen 9:26b | maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Jezus offer is HET Teken van het Nieuwe Verbond, de besnijdenis is van geen nut, veel kerken die kinderen dopen leven sowieso nog alsof ze onder het oude verbond zijn! De wet staat meer centraal dan JEZUS CHRISTUS terwijl gelovigen dood voor de wet zijn! (Romeinen 7: 6 maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter.) Het is voor mij duidelijk dat de Catechismus hier in dwaalt, en een beetje zuur door-zuurt het hele deeg, het gaat niet om mensen te veroordelen maar de leer! Door deze leer zie ik ‘kerken’ die dood zijn.. Een ‘kerk’ wat Het Lichaam van Christus hoort te zijn maar niet meer zo functioneert, de gelovigen missen zoveel!

Ik roep je op om radicaal te worden voor Jezus en Hem te volgen!

Lukas 14:26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.

Als jij Jezus wilt volgen moet het je niet uitmaken wat andere van jou denken maar wat God van jou denkt, Hij wil jou zien als Jezus, maar schuil jij in Jezus?

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. 29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Het is zo duidelijk, alstublieft lees deze teksten nog 77 keer, en vraag om openbaring van God, kom als een kind, lees het goed Abraham kreeg de besnijdenis na het geloven in Gods Genade voor hem, bekleed je met Jezus Christus door De Doop=> dan zijt gij zaad van Abraham en naar de beloften erfgenaam!  De oproep is duidelijk geloof in Jezus volbrachte werk en zijn volkomen vergeving,liefde&genade ontvang het bekeert u en laat u dopen..!

Doop Dienst 24 Juni 2012 (15)

 Ik ben gedoopt op 24 juni 2012 en ik wil jou graag helpen  om Jezus opdracht serieus te nemen!    Jezus gaf de opdracht niet op te overdenken maar om deze na te volgen.. Het is voor ons allereerst belangrijk dat Zijn Liefde ons hart raakt  zodat we van JEZUS gaan houden, en Hem willen volgen en van Hem willen leren, in opdracht van Jezus wil ik jou helpen! ;)

Als je contact wilt kun je dat via deze adressen doen:

Telefoon   |0653454919

Email         |florensvanderspek@hotmail.com

Goolgle+   | https://plus.google.com/107031587884291777124/posts

Facebook  | https://www.facebook.com/florens.vanderspek?ref=tn_tnmn

Mijn Blog  | https://florensvanderspek.wordpress.com/

Twitter      | https://twitter.com/Florens0148

Als ik je maar ergens mee kan  helpen   laat   het me weten,    Jezus wil niets liever dat jij  ook  een van zijn discipelen wordt, een Kind van God De Vader! Ik zou het een eer vinden om je op wat voor manier ook te dienen, in Jezus Naam!

‘ If some one  could push us  into the arms of Jesus,  some other one could push us out! If someone could  fear us into the arms of jesus..  Someone else can fear us out!  But GODS Love brings us into the arms of JESUS!  And there is no Greater Love ever found, no one , and nothing wil ever love us so much as JESUS did! And if You fall in Love whit GOD No one ever can get You out of His Love, Because  His love for You makes You love HIM as you can’t love anybody else ’

Overweldigt door Jezus Liefde, boodschapper van Gods Genade…

Florens van der Spek

Dopen is Servie, 3 zusters laten Gerechtigheid vervult worden, en bekleden zich met Christus!

Dopen is Servie, 3 zusters laten Gerechtigheid vervult worden, en bekleden zich met Christus!

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | 11 reacties

Hoe word ik Gered..?

Jezus Redt met Liefde!

Jezus is gekomen om ons te redden, als Jezus kwam om de wereld te redden dan hoor jij daar ook bij, tenzij je van mars komt! Ben jij gered..?  Als je over deze vraag lang moet denken is het goed verder te lezen, want God heeft een Goede Boodschap voor jou! Deze dag vandaag staat  De Vader met zijn armen open voor jou, God is een PAPA die niemand anders kan zijn! Een Vader die alleen Jezus kon uitbeelden in zijn leven, Jezus is het volmaakte beeld van God, Jezus betekent: GOD REDT!

Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik tot Jezus ben gekomen, je kunt daar hier over lezen! Ik kon alleen maar tot Jezus komen omdat Hij tot mij was gekomen, en ook tot jou, je kunt dat lezen in Johannes 1, Jezus kwam om alles wat scheiding tussen ons en God maakte weg te nemen! Elke fout, elke misstap, heel je leven zonder God alle zonde worden door Jezus weggenomen, door Jezus komst naar de aarde is er weer leven met God mogelijk..

Johannes 1 : 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei:  Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!

Niet iedereen kan getuigen van een levende relatie met God, niet iedereen  kent God als zijn of haar Papa! Dit is super jammer en zorgt voor veel pijn en verdriet in levens van mensen, leven zonder God maakt alles kapot..

 Johannes 1 :18   Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard…

Op het moment dat Johannes dit opschrijft is Jezus al in de schoot van De Vader, Jezus kende God als Papa.. Voor Jezus komst horen we het woord Papa 3 keer en elke keer uit Gods mond ik wil jullie Vader zijn! Zonder het leven met God, zonder Vader sterven kinderen, gaan zoveel dingen stuk, dit kun je heel goed zien in het oude testament! Toch is er verandering gekomen, Jezus kwam om ons te laten zien wie God De Vader is, een Pa om trots op te zijn!

Jezus laat zien wie God De Vader echt is, een Pa om trots op te zijn!

Ken jij God als Vader? We zijn allemaal gemaakt om met God in relatie te leven, het leven met God is geweldig, zoveel mensen getuigen van hun wandelen met God, praten met Hem, leven voor Hem en door Hem! Zoveel getuigenissen van ontmoetingen met God, zoveel mensen die van Jezus houden, te tijdlijn op 0 bij zijn dood, Jezus zet de boel op z’n kop!

Je noemt waarschijnlijk maar 1 iemand in je leven vader en dat is degene door wie jij geboren bent, zo kun je God ook alleen Vader noemen als Je weer uit God geboren word! Opnieuw Geboren worden, uit God geboren worden, daardoor word je een Kind van God zodat Hij jou lieve Vader kan zijn!

Johannes 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12   Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

In de bijbel word er veel vaker gesproken over opnieuw geboren worden, thuis komen bij de Vader, tot leven komen! Het is belangrijk dat je zelf zeker bent, dat je zeker bent van Gods Liefde voor Jou, dat je niet op jezelf vertrouwd maar op Jezus, vertrouw je leven aan God toe..

IMG_3398

Je kunt twee soorten gebeden tot God bidden, het is goed om deze door te nemen!

Lukas 18:10 Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. 11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; 12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. 13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Het is onmogelijk voor God jou niet te redden, als jij een beroep doet op Gods Genade door Jezus Christus!

Jezus heeft er voor gezorgd dat jij rechtvaardig kunt worden, door Hem te vertrouwen en te geloven! Dus niet door het doen van goeie werken, veel bidden, vasten, en noem het maar op! Maar door Jezus Volmaakte offer als Lam van God mag jij Volmaakt en Heilig worden! Stel je vertrouwen maar op Jezus, leg je leven maar in zijn handen!

Ben ik dan als ik ga geloven gered!? 

*Jakobus 2 : 19 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? 21 Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? 22 Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken;

Het is heel er goed om dit bijbel gedeelte ook er bij te lezen.. (klik hier)

*Romeinen 4: 8 gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’ 9 Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. 10 Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. 11 De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen.

Het is heel goed als je de waarheid 2 vleugels geeft, haal je er 1 weg dan word het niks meer! Ons vertrouwen stellen op Jezus is het middel waardoor we Genade ontvangen! Dat gebeurt niet door wetten of werken voor God te doen!  Maar, als jij zegt te geloven in Gods Genade, en je aanvaard dezen.. Dan zal dit een zichtbare daad worden, deze daden zijn Bekering & De Doop.. Lees maar eens wat petrus hierover zegt in het boek handelingen!

Handelingen 2:37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.

Petrus vat eigenlijk beide teksten samen, de mensen geloven, en willen behouden worden.. Hij zegt bekeert u en laat u dopen in Jezus Naam! Zorg ervoor dat dit spoedig gebeurt lieve vriend of vriendin! Petrus riep hen op, nadat hij hun onderwijs had gegeven, verteld wat de doop betekent, wat het betekent Jezus te volgen, laat je vertellen vanuit Gods woord door Discipelen van Jezus wat God De Vader verlangt en ga in op Gods Genade voor jou! 

Aankomende zondag worden een vriend en vriendin van mij gedoopt! Als jij daar bij wilt zijn kun je hier klikken voor het adres en de tijd..

DOOP PP

Je zou het mooi als een soort uitnodiging kunnen zien, iedereen mag komen! Iedereen word ook aangenomen, door geloof ga je hierop in.. Maar wil jij je leven, leven in dienst van God, en in Geloof verder leven bekeer je en laat je dopen! Ga op een goede manier om met Gods kostbare geschenk aan jou, je mag een dochter/zoon van God zijn, eeuwig leven in relatie met God! Wordt vandaag nog gered!

Speciaal voor Jou, Jij bent kostbaar en meer  waard dan ik je ooit kan uitleggen! Als je ziet wat God voor jou overhad, dat Hij zijn eigen Zoon Jezus overgaf voor jou, dan weet je wat je waard bent!

Daarom zie ik ook mijn eigen leven als kostbaar en van waarde door God gemaakt  voor Hem en voor jou leef ik! Daarom maak ik je graag deel van mijn leven ook door deze blog! 😉 Ik geloof dat God hierdoor ook tot jou hart spreekt, open je hart voor zijn liefde!

Door het werk van Gods Heilige Geest in mij  geloof ik nu, en ben ik overtuigd dat God Iedereen speciaal heeft  gemaakt! We zijn allemaal kostbaar in Gods ogen, door Jezus werk kan iedereen nieuw leven ontvangen door Gods Geest! De Heilige Geest heeft mij een nieuw mens gemaakt, dit is voor mij iets kostbaars en ik wil je via deze weg vertellen hoe goed God is!

Het is mijn grote verlangen dat jij ook getuige van Jezus zal worden, dat jij weet en weet:’ God is voor mij en met mij’! Dat jij geschiedenis gaat schrijven omdat je leeft in relatie met De Schepper van de hemel en de aarde! Door JEZUS volbrachte werk voor Ons mogen we allemaal Gods Goedheid, Liefde en Genade ervaren, Vertrouw je leven aan Jezus toe.. 😉

 Ik ben gedoopt op 24 juni 2012 en ik wil jou graag helpen  om Jezus opdracht serieus te nemen!    Jezus gaf de opdracht niet op te overdenken maar om deze na te volgen.. Het is voor ons allereerst belangrijk dat Zijn Liefde ons hart raakt  zodat we van JEZUS gaan houden, en Hem willen volgen en van Hem willen leren, in opdracht van Jezus wil ik jou helpen! 😉

Als je contact wilt kun je dat via deze adressen doen:

Telefoon   |0653454919

Email         |florensvanderspek@hotmail.com

Goolgle+   | https://plus.google.com/107031587884291777124/posts

Facebook  | https://www.facebook.com/florens.vanderspek?ref=tn_tnmn

Mijn Blog  | https://florensvanderspek.wordpress.com/

Twitter      | https://twitter.com/Florens0148

Als ik je maar ergens mee kan  helpen   laat   het me weten,    Jezus wil niets liever dat jij  ook  een van zijn discipelen wordt, een Kind van God De Vader! Ik zou het een eer vinden om je op wat voor manier ook te dienen, in Jezus Naam!

‘ If some one  could push us  into the arms of Jesus,  some other one could push us out! If someone could  fear us into the arms of jesus..  Someone else can fear us out!  But GODS Love brings us into the arms of JESUS!  And there is no Greater Love ever found, no one , and nothing wil ever love us so much as JESUS did! And if You fall in Love whit GOD No one ever can get You out of His Love, Because  His love for You makes You love HIM as you can’t love anybody else ’

 

Overweldigt door Jezus Liefde, boodschapper van Gods Genade…

Florens van der Spek

 

Er is HOOP!

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , | 5 reacties